نشریه مدیریت استراتژیک نشریه مدیریت استراتژیک

گزارش سالانه انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا)
انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: آمار ترافيك مسافري بين المللي در سال 2015 نشان مي دهد ميزان تقاضا (بر مبناي درآمد كيلومتر مسافر) در مقايسه با سال 2014 ميلادي، 5/6 درصد افزايش داشته است.

            تقاضا براي سفرهاي هوايي در سال 2015 به بالاترين حد خود در پنج سال اخير رسيد

 ​انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: آمار ترافيك مسافري بين المللي در سال 2015 نشان مي دهد ميزان تقاضا (بر مبناي درآمد كيلومتر مسافر) در مقايسه با سال 2014 ميلادي، 5/6 درصد افزايش داشته است. اين نتايج بعد از دوران ركود مالي جهاني در سال 2010 و همچنين در نظر گرفتن ميانگين رشد سالانه 5/5 درصدي در بازه زماني 10 سال اخير، بهترين نتايج صنعت هواپيمايي به شمار مي رود. هرچند در سال 2015، بنيادهاي اقتصادي ضعيف تر از سال ماقبل بودند، تقاضا براي ترافيك مسافري به دليل تعرفه هاي پايين افزايش يافت. بعد از كنار آمدن صنعت با مشكلاتي كه به دليل افزايش نرخ دلار آمريكا ايجاد شد، در سال گذشته، تعرفه هاي هوايي جهاني در مقايسه با سال 2014 ميلادي، 5 درصد كمتر بود. 

"توني تيلور"، مديركل و مدير اجرايي ياتا، در اين خصوص مي گويد: عملكرد بسيار مطلوب سال گذشته، كه به رغم پس زمينه ضعيف تر اقتصادي به دست آمد، مويد تقاضاي مطلوب براي ارتباطات هوانوردي است. اما با وجود افزايش تمايل براي سفرهاي هوايي، مصرف كنندگان در مقايسه با سال 2014، تعرفه هاي كمتري پرداختند.

 

در سال گذشته، ظرفيت سالانه 6/5 درصد رشد داشت به نحوي كه ضريب اشغال هم با افزايش 6/0 درصدي، به رقم بي سابقه رشد 3/80 درصد در سال رسيد. در سال 2015، رشد ترافيك در كليه مناطق مثبت بود و يك سوم از مجموع افزايش ترافيك ساليانه، مربوط به فعاليت شركت هاي هواپيمايي منطقه آسيا-اقيانوسيه بوده است. 

بازارهاي مسافري بين المللي

ترافيك مسافري بين المللي در سال 2015 در مقايسه با سال ماقبل، 5/6 درصد رشد داشت. ظرفيت ها 9/5 و ضريب اشغال 5/0 درصد رشد داشت كه با اين رشد ضريب اشغال به 7/79 درصد رسيد. كليه منطاق شاهد افزايش ترافيك بودند.

شركت هاي هواپيمايي آسيا-اقيانوسيه در مقايسه با سال 2014 به رشد 2/8 درصدي رسيدند كه در ميان سه منطقه بزرگ، بيشترين رشد محسوب مي شود. در اين منطقه، تقاضابراي پروازهاي ارتباطي مستقيم فرودگاهي با رشد 3/7 درصدي همراه بود كه اين امر موجب صرفه جويي در وقت مسافران شد. ظرفيت ها نيز 4/6 درصد رشد داشت كه اين امر موجب شد ضريب اشغال با رشد 3/1 درصدي به 2/78 درصد برسد.

در سال 2015، ترافيك بين المللي شركت هاي هواپيمايي اروپايي با رشد 0/5 درصدي همراه بود. ظرفيت ها 8/3 درصد افزايش يافت و ضريب اشغال با رشد 0/1 درصدي به 6/82 درصد رسيد كه بالاترين ميزان در ميان شركت هاي هواپيمايي است. بخش زيادي از اين آمار چشمگير مربوط به افزايش هزينه كرد مصرف كنندگان در منطقه يورو به همراه افزايش نسبي در تعداد پروازها بوده است. اين در حالي است كه در ماه هاي پاياني سال رشد ترافيك به دليل اعتصاب پرسنل لوفت هانزا و همچنين تعطيلي خطوط هوايي ترانس آئروي روسيه كاهش داشت.

در سال 2015، شركت هاي هواپيمايي آمريكاي شمالي شاهد افزايش 2/3 درصدي در ميزان تقاضاها بود كه مي توان گفت در مقايسه با آمار سال 2014 تغيير چنداني نداشته است. ظرفيت ها نيز 1/3 درصد افزايش يافت كه اين امر موجب شد ضريب اشغال صرفا با رشد 1/0 درصدي به 8/81 درصد برسد.

شركت هاي هواپيمايي خاورميانه با رشد 5/10 درصدي، بيشترين ميزان رشد ترافيك سالانه را داشتند. در نتيجه، حجم ترافيك بين المللي جابه جا شده به وسيله شركت هاي هواپيمايي خاورميانه به 2/14 درصد رسيد كه اين ميزان، بالاتر از درصد مسافران جابه شده به وسيله خطوط هوايي آمريكاي شمالي (4/13 درصد) است. همچنين، رشد ظرفيت ها 2/13 درصد و بالاتر از حجم تقاضاها بود كه اين امر باعث ضريب اشغال با كاهش 7/1 درصدي به 4/76 درصد برسد. 

در سال 2015، ترافيك شركت هاي هواپيمايي آمريكاي لاتين با رشد 3/9 درصدي همراه بود. رشد ظرفيت ها 2/9 درصد بود و ضريب اشغال با افزايش 1/0 درصدي به 1/80 درصد رسيد. در حالي كه اقتصادهاي مهم منطقه، به خصوص برزيل، با چالش هايي مواجه هستند، در مجموع، ترافيك سير صعودي داشت.

شركت هاي هواپيمايي آفريقايي كمترين ميزان تقاضا براي رشد را داشتند كه حدود 0/3 درصد بود هرچند همين ميزان، در مقايسه با رشد سالانه 9/0 درصدي در سال 2014، رشد قابل ملاحظه اي محسوب مي شود. با افزايش ظرفيتي كه حدودا نصف افزايش ترافيك بود، ضريب اشغال با افزايش يك درصدي، به 5/68 درصد رسيد. ترافيك بين المللي در نيمه دوم سال 2015، همگام با افزايش فعاليت هاي تجاري در منطقه (صادرات و واردات) افزايش داشت.

 

بازارهاي مسافري داخلي

در سال 2015، سفرهاي هوايي داخلي 3/6 درصد رشد داشت. البته، كليه بازارها شاهد رشد بودند كه هند و چين با تفاوت فاحش، در راس آنها قرار داشتند. ظرفيت ها 2/5 درصد رشد داشت و ضريب اشغال با رشد 2/5 درصدي به 5/81 درصد رسيد كه اين ميزان، 9/0 درصد بالاتر از آمار مربوطه در سال 2014 بود.

سفرهاي هوايي داخلي برزيل در سال 2015 با رشد 8/0 درصدي همراه بود كه اين امر بيانگر وخامت اوضاع اقتصادي كشور است. در تمام طول سال، روند ترافيك سيد نزولي داشت.

ترافيك داخلي ايالات متحده در سال گذشته 9/4 درصد رشد داشت كه رشد اقتصادي منسجم در اين امر بي تاثير نبود. اين رشد سريع ترين آهنگ رشد از سال 2004 بود و براي نخستين بار از سال 2003، رشد ترافيك داخلي از ترافيك بين المللي فراتر رفت و در اين ميان، ضريب اشغال به رقم بي سابقه 4/85 درصد رسيد.

سخن آخر: در سال 2015، صنعت هوانوردي نتايج مطلوبي را براي اقتصاد جهاني داشت و ضمن برقراري ارتباطات، به ايجاد توسعه اقتصادي كمك كرد. ارزش صنعت هوانوردي براي دوستان و خانواده هايي كه اين صنعت باعث گردهم آمدن شان مي شود،  مسافران تجاري كه مشتريان شان را در شهرهاي دور ملاقات مي كنند و به خصوص افرادي كه هوانوردي در زمان بحراني رگ حياتي آنهاست، ملموس تر است.

موجب نااميدي است مشاهده كنيم برخي دولت ها هنوز هم به اشتباه معتقدند كه ارزش ماليات ها و عوارضي كه مي توان از حمل و نقل هوايي اخذ كرد، بر مزاياي - اقتصادي و اجتماعي -  ارتباطي آن مي چربد. جديدترين مثال در اين زمينه، افزايش چشمگير تعرفه ها از طرف شوراي ماليات ايتالياست كه بر پروازهاي مسافري وضع شده است. اين افزايش 38/3 درصدي به رقابت پذيري اقتصاد ايتاليا لطمه مي  زند و تعداد مسافران را تا 755 هزار نفر و توليد ناخالص ملي را تا 146 ميليون يورو در سال كاهش مي دهد. همچنين، 2300 شغل پيش بيني شده ايجاد نخواهند شد. در زماني كه اقتصاد جهاني نشانگر ضعف است، دولت ها بايد به دنبال راه هايي براي ترغيب هزينه كرد باشند نه اينكه مانع از اين امر شوند. 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد