مفالات مفالات

۱۰ آذر ۱۳۹۴
با اتخاذ سياست هاي آزادسازي تجاري و ظهور بازارهاي جديد بين المللي، هوانوردي تجاري و توسعه اقتصادي فرودگاه-محور (توسعه كلانشهرهاي فرودگاهي)، به طور همزمان در حال توسعه اند. اصول برنامه ريزي براي كلانشهرهاي فرودگاهي باعث ايجاد "اقتصادهاي سرعتي" مي شود و از طريق بهبود امكان دسترسي در مناطق فرودگاهي، با تجارت كالا و خدمات باعث رونق تجارت هاي وابسته به صنعت هوانوردي مي شود.

خبر نامه الکترونیکی خبر نامه الکترونیکی

نشریه داخلی مدیریت استراتژیک نشریه داخلی مدیریت استراتژیک

دوره های آموزشی دوره های آموزشی

مناسبت ها مناسبت ها

نهادهای بین المللی نهادهای بین المللی

  

 

کاتالوگ انتشارات ACI کاتالوگ انتشارات ACI

ACI

مجله خبری آسیا - اقیانوسیه مجله خبری آسیا - اقیانوسیه