خبرنامه روزانه علمی-پژوهشی خبرنامه روزانه علمی-پژوهشی

۱۴ دی ۱۳۹۴
• اين فرودگاه تعرفه هاي لندينگ را بر حسب "حداكثر وزن هواپيما در زمان برخاست" محاسبه و دريافت مي كند و شركت هاي هواپيمايي براي پروازهاي تجاري، در ازاي هر تن وزن هواپيما، بايد 9 يورو پرداخت نمايند. در صورتي كه ساعت نشستن هواپيما بين 22 شب و 6 صبح به وقت محلي باشد، به ازاي هر تن وزن هواپيما، 30 درصد تعرفه بيشتر محاسبه و دريافت خواهد شد.
۱۴ دی ۱۳۹۴
فرودگاه ها به دست دولت و موسسات تجاري احداث مي شوند. وزارت حمل و نقل و ارتباطات از طريق همكاري با ستاد كل ارتش ملزومات و استانداردهاي فرودگاه هاي غير نظامي مانند باندها، آشيانه ها، نحوه و نوع نصب تجهيزات و ساخت يا توسعه تجهيرات و تاسيسات مربوطه را معين مي كند. تصرف زمين، انجام مطالعات و پروژه ها و اجراي كارهاي عمراني، همگي با هماهنگي و همكاري نزديك وزارت حمل و نقل و ارتباطات و وزارت امور عمومي انجام مي شود.
۱۴ دی ۱۳۹۴
اداره فرودگاه ها كاري سخت و دشوار است و مديران فرودگاه هيترو براي اداره هر چه بهتر فرودگاه و ارائه خدمات مطلوب، ناگزيرند با بسياري از سازمان ها و نهادهاي مستقر در فرودگاه همكاري تنگاتنگي داشته باشند. هر چند امروزه در زمينه اداره مجموعه هايي كه چندين نهاد و سازمان در آنها مستقر هستند، عبارات و اصطلاحات خاصي مانند "مديريت يكپارچه" يا "مديريت جامع" به وفور شنيده مي شود،
۱۴ دی ۱۳۹۴
فرودگاه هاي اروپايي براي مديريت يكپارچه، از روش هاي گوناگوني استفاده مي كنند كه عمدتا بر مبناي "اشتراك آنلاين اطلاعات" است، اما جديد ترين شيوه مديريت يكپارچه فرودگاه ها، "تصميم گيري مشاركتي در مديريت فرودگاهي" ناميده مي شود كه در آن، فرودگاه ها، شركت هاي هواپيمايي، گروه هاي خدمات هندلينگ زميني، شركت هاي خدمات ناوبري هوايي و شركت هاي فناوري اطلاعات به گونه اي شفاف و كارآمد اطلاعات موجود را به اشتراك مي گذارند و در اداره هر چه بهتر فرودگاه با يكديگر همكاري مي كنند.