اهداف اهداف

اهداف و وظایف گروه برنامه ريزي و تدوين استراتژيها

  • تدوين برنامه راهبردي شركت فرودگاههاي كشور و نظارت برحسن انجام كاردر مجموعه ستاد و فرودگاهها

  • همكاري در تدوين برنامه هاي سالانه فرودگاههاي كشور بر اساس استراتژي هاي شركت

  • كنترل و ارزيابي عملكرد برنامه هاي ساليانه فرودگاههاي كشور و ارائه گزارشهاي مديريتي

  • انجام پروژه ها و مطالعات مرتبط با آينده پژوهي ( ترسيم آينده هاي ممكن ، مطلوب و محتمل براي صنعت فرودگاهي و هوانوردي)

  • همكاري با ديگر بخشهاي صنعت و نهادهاي علمي داخلي و  بين الملل به منظور شناسايي تغييرات پارادايميك در سطح صنعت هوانوردي و فرودگاهي

  • انجام جلسات و كارگاههاي آموزشي دوره اي در فرودگاهها به منظور انتقال استراتژي هاي شركت در قالب برنامه ها و شاخص هاي  كمي و كيفي

  • ارائه برنامه ها و سياستهاي لازم جهت همسو نمودن كل مجموعه شركت در جهت استراتژي هاي تدوين شده